Skip to content

Pravilnik Balkanske lige u dalekometnom streljaštvu

Uradni dokument: Pravilnik Takmičenja za BL

Liga takmičenje će se sprovoditi u više kola u toku godine, s tim što će se na početku svake sezone okvirno utvrdjivati broj kola i organizatora kao i okvirni kalendar takmičenja za tu godinu. Taj okvirni kalendar takmičenja će se  moći mijenjati u toku sezone uz blagovremeno obavješavanje učesnika, u zavisnosti od mogućnosti organizatora (termini i discipline).

Izmedju termina koji su u istom mjesecu, organizatori takmičenja, će se dogovoriti da naprave pauzu od najmanje 14 dana (po mogućnosti 21 dan).

Da bi se odredjeno takmičenje računalo kao regularno kolo lige, na takmičenju moraju učestvovati takmičari iz najmanje 3 različite države, računajući i organizatora. U protivnom, rezultati sa toga takmičenja neće biti bodovani za ukupan plasman lige.

Prije početka svakog kola lige, organizator je dužan izvršiti tehničku kontrolu oružja i opreme i isto adekvatno obelježiti.

Isto tako je svaki organizator prije početka takmičenja imenovati komisiju za rešavanje žalbi i prigovora. Tu komisiju sačinjavaju 3 člana i to je jedan iz zemlje organizatora , a ostala dva moraju biti imenovana od predstavnika neke druge dvije zemlje učesnice (po dogovoru sa svim predstavnicima).

Dužnost te komisije je da rešava sve prispjele žalbe i prigovore na rezultate kao i sva ostala sporna pitanja i njena odluka je konačna.

Svi prigovori i žalbe na rezultate moraju se uložiti u okviru vremena od 20 minuta poslije objave konačnih rezultata na oglasnoj tabli. Krajnje vrijeme za ulaganje prigovora mora biti vidljivo istaknuto poslije objave rezultata na tabli. Tek poslije razmatranja i rešavanja žalbi i prigovora od strane imenovane komisije, može se izvršiti proglašenje rezultata takmičenja.

 Sva takmičenja se sprovode u dvije kategorije TR (TARGET RIFLE) i OPEN (OPEN RIFLE).

Obije kategorije imaju po 4 discipline: 100 metara, 300 metara, 500 metara i više od 500 metara (sve preko 500 m spadaju u jednu disciplinu za konačno bodovanje).

Svaki organizator kola lige je dužan da u skladu sa svojim mogućnostima, organizuje takmičenje sa najmanje dvije discipline po kategoriji.

Svaki strelac ima pravo nastupati pojedinačno i ekipno i ima pravo nastupati u svim disciplinama u obijema kategorijama na istom takmičenju.

 Timovi moraju prijavljivati ekipe posebno za svaku disciplinu na svakom takmičenju, tj. ekipa može imati različite takmičare u različitim disciplinama i različitim kolima, ali važi pravilo „JEDAN STRELAC U TOKU SEZONE; NE MOŽE PUCATI ZA DVIJE ILI VIŠE EKIPA“, tj. Za ekipni plasman na kraju godine, bodovaće se samo ekipe čiji strelci nijesu pucali za druge ekipe. To znači da strijelci koji nijesu zainteresovani za ukupni ekipni plasman na kraju godine, mogu pucati i za različite ekipe, ali taj ekipni rezultat važi samo za to kolo i neće se bodovati za konačan plasman na kraju godine.

Ekipu u svakoj disciplini sačinjavaju po 4 člani, od kojih se za plasma uzima rezultat najbolja 3.

Na kraju svake sezone na zadnjem takmičenju vršiće se proglašenje konačnih, pojedinačnih i ekipnih rezultata, i dodjela nagrada.

 Za konačan plasman lige koristiće se sledeći sistem bodovanja:

Rezultati  sa svakog kola lige prebacivaće se procentualno, tj prvi takmičar u odredjenoj disciplini dobija 100 bodova, a svaki naredni obzirom  na broj ostvarenih krugova procentualno u odnosu na prvoplasiranog.

I za ukupan plasman lige po disciplinama , računaće se najmanje 50% rezultata od ukupnog broja odrzanih takmičenja u toj disciplini.

Npr. Ako je u toku sezone u jednoj disciplini  odrzi ukupno

2 ili 3 takmicenja –računaće se 2 najbolja rezultata

3 ili 4 takmičenja – računaće se 2 najbolja rezultata

5 ili 6 takmičenja – računaće se 3 najbolja rezultata

7 ili 8 takmičenja – računaće se 4 najbolja rezultata

Ukoliko se u toku sezone u odredjenoj disciplini održe samo 2 takmičenja, onda će se oba rezultata sabirati za ukupan plasman lige.

Sistem bodovanja će se jednako primenjivati i za pojedinačne i ekipne rezultate.

Opšte propozicije i pravila

Target rifle

Puška je ograničena na nemodifikovane kalibre:

  • 223 Remington (5.56×45 mm NATO);
  • 308 Winchester (7.62×51 mm NATO);
  • 8×57 (7.92x57mm  mauser)
  • 62x54R
  •  

Ukupna masa puške, uključujući sve pričvrćene dodatke poput nišana i bipoda,
ne smije da pređe masu od 8,25 kilograma.

Puškom se gađa  isključivo sa prednjeg naslona kao što je bipod (dvonožac), 

Dozvoljen je zadnji „meki“ naslon (zečije uši ili vrećisa sa pijeskom)

Open rifle

Puška je ograničena kalibrom ne većim od .35.

Ukupna masa puške, uključujući sve dodatke poput nišana i nožica, ne smije da pređe 10 kilograma.

Puškom se gađa sa prednjeg naslona, može se koristiti bilo koji prednji naslon na kojem puška (njezin prednji dio kundaka) slobodno leži.

Prednji oslonac ili baza može imati do tri zašiljene nožice koje je moguće utisnuti u podlogu ne više od 50 mm , pod uslovom da ovo ne uzrokuje oštećenje pozicije za gadjanje.

Širina prednjeg dijela  puške (podkundaka), sa kojim se oslanja na prednji naslon, ne smije preći 76 mm

Dozvoljen je zadnji „meki“ naslon (zečije uši ili vrećica sa pijeskom)                                                                                                                                               

Detaljan pravilnik

Bilo koji bipod (dvonožac) koji ispunjava definiciju bipoda se može koristiti i ulazi u ukupnu masu puške. 

Dvonožac je sprava sa ne više od dve nožice koje dodiruju tlo. Mora biti kruto montiran na prednji deo puške. 

Dvonožac može imati krute ili sklopive nožice, i može imati mogućnost podešavanja da se kompenzuje neravna podloga tla sa kojeg se puca. 

Nijedan oslonac za pušku(ni prednji ni zadnji) ne smije nakon opaljenja da omogućava povratak puške u preciznu nišansku tačku.

Odvojene ravne ploče koje dimenzijama neće prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljene da se postave ispod prednjeg i zadnjeg oslonca.

Šrafovi za nivelisanje ili izbočine nisu dozvoljene na ovim pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane. 

Ni jedan dio kundaka (zadnji dio) ili potkundaka ne smije biti direktno oslonjen na tlo ili bilo koju tvrdu površinu. 

Bilo koji tip zadnjeg oslonca da se koristi, ne smije biti pričvršćen, zakačen ili pridržan za pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni.

Zadnji oslonac može isključivo biti „meki“ oslonac (zečije uši ili vrećice pijeska). Sadržaj „mekog“ oslonca izričito mora biti suhi sitni granulat poput sitnog pijeska ili žitarica, i mora biti punjen na način da ne prave čvrsti oslonac (ne smiju biti prepunjene) , odnosno moraju biti vidljivo i lako promjenljive forme na pritisak prstiju.

Dvonožac i zadnji oslonac mogu biti podešni posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje podloge odnosno njeno ugibanje.

Ukoliko se koriste dva oslonca, oni ne mogu biti pričvršćeni jedan za drugi. 

Bilo koji bezbjedan ručni okidački sistem je dozvoljen. Težina okidanja nije ograničena.

Dozvoljeni su svi nišanski sistemi, ali moraju biti uračunati u ukupnu masu puške.

Puškom se mora gađati iz ležećeg stava sa ramena strelca. 

Puške na šinama, i metode preciznog mehaničkog vraćanja na istu tačku nišanjenja za hitac koji sledi nisu dozvoljeni.

Puška se može pridržavati na bilo koji način koji ne omogućava pouzdan mehanički metod vraćanja na istu tačku nišanjenja za hitac koji slijedi.

Gasne kočnice,razbijači i prigušivači pucnja nijesu dozvoljene ni u jednoj kategoriji.

Upotreba spektiva je dozvoljena.

Upotreba kamera za posmatranje pogodaka je dozvoljena.Iste se mogu montirati prije početka odredjenih partija u toku takmičenja samo ukoliko se sa time ne remeti regularan tok takmičenja i iste ne ometaju susjedne takmičare.

Važi pravilo „JEDAN STRELAC,JEDNA PUŠKA“, tj dva strelca ne mogu pucati istom puškom na jednom takmičenju.

Svaka disciplina ima probnu seriju sa neograničenim brojem ispaljenih metaka u trajanju od 5 minuta, i seriju od 20 metaka za meč u trajanju od 20 minuta, kao i 5 minuta za pripremu prije probne serije

Mete:

Koje se koriste za sve daljine  – Crna „x“ zona i crno polje „5“, ostala polja bijela
10 –  ½ MOA (42 mm na meti za 300m)
9 – 1 MOA (84 mm  na meti 300m)
8 – 1,5 MOA (128mm na meti 300m)
itd…

Tj. Razmak izmedju dva kruga iznosi ¼ MOA za sve daljine

Kod razreševanja jednakih rezultata u pojedinačnom plasmanu, poredak se utvrdjuje prema većem broju pogodaka u 10, ako se ne pojavi razlika onda na osnovu većeg broja „unutrašnjih centara“-muševa i to treba odmah istaći pored svakog većeg rezultata na oglasnoj tabli .

Jednaki rezultati u ekipnom takmičenju  moraju se rešavati sabiranjem rezultata svih članova ekipe i primjenom postupka iz predhodnog pravila.

Kod rešavanja spornih hitaca, strelcu koji je tokom takmičenja ispalio u mete za meč više metaka nego što je predvidjeno,oduzeće se pogodak(ci) najveće vrijednosti i računaće se kao promašaji.

Svako  gadjanje  u tudju metu mora se računati kao promašaj, a strelac u čiju je metu gadjano ako ne želi prihvatiti taj pogodak mora odmah prijaviti linijskom sudiji, koji ako utvrdi istinitost istog, mora poništiti sporni pogodak i to unijeti u zapisnik. Ukoliko ne može bez svake sumnje utvrditi istinitost (npr. Na osnovu brojanja ispaljenih metaka susjednih strelaca i sl.), linijski sudija je dužan računati strelcu taj sporni pogodak i isto unijeti u zapisnik.

Ukoliko se ustanovi da je strelac namjerno pucao u tudju metu , njemu će se izreći kazna diskvalifikacije.

Ako strelac u metama za meč ima više pogodaka nego sto je propisano, a to nije u toku meča primijetio(zbog velike daljine ili loše vidljivosti) i nije prijavio linijskom sudiji , onda komisija za ocjenu pogodaka, ukoliko sa sigurnošću može utvrditi da je neko drugi pucao u njegovu metu (vidno različiti kalibri ili brojanjem pogodaka susjednih strelaca i sl.)mora odbiti pogodke različitog kalibra ili pogodak(ke) najniže vrijednosti.A ako sa sigurnošću ne može utvrditi da je neko drugi pucao u njegovu metu onda mu mora odbiti pogodak(ke) najveće vrijednosti.

Ukoliko se u odredjenoj disciplini gadja u dvije mete po 10 metaka , strelac nepažnjom može opaliti u jednoj meti više od 10 metaka, ali onda u sledećoj mora opaliti adekvatno manje metaka, i to moze uraditi dva puta a za svaki naredni metak mu se odbija po 2 kruga od ukupnog rezultata.

Kad je na streljackom mjestu, takmičar se mora ponašati u skladu sa svim naredbama izdatima od strane linijskog sudije.

Niti jedan takmičar ne smije pristupiti streljackom mjestu ili donijeti svoju opremu na streljacku liniju dok mu linijski sudija  to ne dozvoli.

Dužnost svakog takmičara  je  osigurati da su njegove puške, municija i ostala oprema u skladu s odredbama navedenim u ovim pravilima. On je takodje odgovoran osigurati da su njegove puške sigurne ukombinaciji sa municijom  koje ce koristiti i da nece ugroziti niti sebe niti bilo koju drugu osobu ili imovin.

Svaki organizator takmičenja je dužan da se pridržava pravila iz ovog pravilnika  i obezbijedi sigurno i bezbijedno  odvijanje takmičenja.

Ovaj pravilnik će se primenjivati počev od 2019 godine

Na kraju sezone, poslije zadnjeg takmičenja će se razmatrati i rješavati eventualni problemi i dogovarati rješenja problema i aktivnosti za sledeću sezonu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)